POMOC PAŃSTWA DLA ZESPOŁÓW

Pomoc państwa dla zespołów ma na celu stymulowanie rozwoju zespołowej produkcji, zwiększanie jej do takiego poziomu, aby efektywne i racjonalne było nasilanie w nich pomocy technicznej, organizacyjnej i fachowej. Do najważniejszych form pomocy można zaliczyć: umarzanie dość znacznej części pobranych kredytów na określone zespołowe inwestycje, tj. od 30—50% w zależności od rodzaju inwestycji. Przy czym umorzenie kredytów może nastąpić pod warunkiem wykorzystywania budowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz terminowo spłacanych rat i wywiązywania się zespołu lub jego •członków z umów kontraktacyjnych zawartych z jednostkami gospodarki uspołecznionej. Kredyty udzielane są na okres spłaty do 30 lat z karencją do 5 lat. Zastosowanie niższego oprocentowania kredytów bankowych pobranych do realizacji inwestycji budowlano-montażowych w wysokości l°/o oraz kredytów obrotowych do 3%,
pomoc finansowa przy zakładaniu sadów zblokowanych i plantacji krzewów jagodowych w formie dopłaty do zakupionego materiału szkółkarskiego oraz materiałów do ogrodzenia sadu; ulgi w podatku gruntowym wymierzanym w stawkach procentowych w wysokości 30% wymiaru podatku ód gruntów objętych wspólnym gospodarowaniem oraz w podatku wyrównawczym; dodatek do renty pobieranej za przekazane na rzecz państwa gospodarstwo rolne od 5 do 10%; zabezpieczenie nabywania w pierwszej kolejności potrzebnych materiałów budowlanych, ciągników, sprzętu specjalistycznego i innych środków potrzebnych do produkcji oraz zapewnienie instruktażu fachowego i usług produkcyjnych; świadczenia przez jednostki gospodarki uspołecznionej kompleksowych usług produkcyjnych. Szczegółowo o organizacji zespołów, ich działalności i przysługującym im przywilejom, informuje wspomniana już wyżej Uchwała nr 11 Rady Ministrów oraz Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów z dnia 22 IV 1976. Natomiast głównym koordynatorem całokształtu pracy związanej z organizacją i działalnością zespołów i gospodarstw specjalistycznych na szczeblu gminy są urzędy gminne a na szczeblu województw wydziały rolnictwa i leśnictwa urzędów wojewódzkich.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!