LUDOWE FORMY

Pierwsza z prezentowanych chałup nawiązuje do ludowych form norweskich, przeżywających obec­nie swój wielki renesans (). A teraz proszę się nie przerazić, ale chałupka ubijana i lepiona jest z… gliny. Glina — Jeśli jest jej pod dostatkiem — „zbrojona” chrustem i wzmacnia­na kamieniami, stanowi’ znakomity materiał bu­dowlany o dużych walorach izolacyjnych 1 znacz­nej wytrzymałości. Dach wraz […]

JEDNOŚĆ KOMPOZYCYJNA

Należy dążyć do jedności kompozycyjnej, funkcjonalnej i prze­strzennej obejmującej zarówno wnętrze, jak i to, 0         dzieje się ma ganku. Całą tę przestrzeń po­winniśmy traktować łącznie jak jedno wnętrze, 192 podzielone jedynie ze względów atmosferycznych. Następną grupę domków stanowić będą tzw. „chałupy”. Nawrót do ludowych form budowa­nia, do neoprymitywizmu w architekturze rekrea­cyjnej, daje się zaobserwować w […]

PODNOSZENIE STANDARDU

Okazuje się, że podnoszenie standardu użytkowego prowadzi jednocześnie do wzbogacenia wyrazu architekto­nicznego.Również w następnym rozwiąraniu ganek wystąpi jako listotny element kompozycji. Tym razem bę­dzie to już nieco poważniejsza realizacja, obej­mująca program średniego domku wczasowego .Na plonie całości rozróżniamy trzy podstawowe struktury funkcjonalne. Część sypialmo-wypoczyn- kową we wnętrzu, część rekreacyjno-jadalną na zewnątrz, w obrębie ganku oraz […]

KOLEJNY PROJEKT

Projekt kolejnego domku, który weźmiemy na warsztat, mieć będzie tak! właśnie ganek, na którym umieścimy kącik jadałno-wypoczynkowy . Ganek nakryty jest jakby przedłuże­niem dwuspadowego dachu. Ta’ki nadwieszony daszek załamałby się jednak, gdyby nie podpar- oie, jakie widzimy na jego zakończeniu. Na tym me kończą się jednak atrakcje projektu. Intere­sująco rozwiązane zostało pomieszczenie na na­rzędzia I […]