MAŁE FORMY

Na małych laboratoryjnych formach zawsze łat­wiej Jest omawiać sprawy bardziej skomplikowa­ne. Ale znając już metodę montażu, możemy sa­modzielnie rozszerzać projekt dodając kilka ele­mentów. Powiększy się tym samym metraż dom­ku I rozszerzy się jego program użytkowy. Uni­kajmy jednak powiększania ciężaru i powierzch­ni samych płyt. W przeciwnym wypadku wystąpić mogą trudności przy samym montażu. Odejdźmy teraz od domków prostopadłościen- nych, trochę pudełkowych, w stronę rozwiązań bardziej oryginalnych zarówno pod względem kompozycji przestrzennej, jak i konstrukcji. Rozpocznijmy od bardzo pomysłowej koncepcji, która zrobiła ostatnio dużą karierę w całej „lek­kiej” architekturze Europy, Oczywiście będziemy starali się koncepcje te dostosować do naszych działkowych warunków.