POMOC PAŃSTWA DLA ZESPOŁÓW

Pomoc państwa dla zespołów ma na celu stymulowanie rozwoju zespołowej produkcji, zwiększanie jej do takiego poziomu, aby efektywne i racjonalne było nasilanie w nich pomocy technicznej, organizacyjnej i fachowej. Do najważniejszych form pomocy można zaliczyć: umarzanie dość znacznej części pobranych kredytów na określone zespołowe inwestycje, tj. od 30—50% w zależności od rodzaju inwestycji. Przy czym umorzenie kredytów może nastąpić pod warunkiem wykorzystywania budowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz terminowo spłacanych rat i wywiązywania się zespołu lub jego •członków z umów kontraktacyjnych zawartych z jednostkami gospodarki uspołecznionej. Kredyty udzielane są na okres spłaty do 30 lat z karencją do 5 lat. Zastosowanie niższego oprocentowania kredytów bankowych pobranych do realizacji inwestycji budowlano-montażowych w wysokości l°/o oraz kredytów obrotowych do 3%,
pomoc finansowa przy zakładaniu sadów zblokowanych i plantacji krzewów jagodowych w formie dopłaty do zakupionego materiału szkółkarskiego oraz materiałów do ogrodzenia sadu; ulgi w podatku gruntowym wymierzanym w stawkach procentowych w wysokości 30% wymiaru podatku ód gruntów objętych wspólnym gospodarowaniem oraz w podatku wyrównawczym; dodatek do renty pobieranej za przekazane na rzecz państwa gospodarstwo rolne od 5 do 10%; zabezpieczenie nabywania w pierwszej kolejności potrzebnych materiałów budowlanych, ciągników, sprzętu specjalistycznego i innych środków potrzebnych do produkcji oraz zapewnienie instruktażu fachowego i usług produkcyjnych; świadczenia przez jednostki gospodarki uspołecznionej kompleksowych usług produkcyjnych. Szczegółowo o organizacji zespołów, ich działalności i przysługującym im przywilejom, informuje wspomniana już wyżej Uchwała nr 11 Rady Ministrów oraz Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów z dnia 22 IV 1976. Natomiast głównym koordynatorem całokształtu pracy związanej z organizacją i działalnością zespołów i gospodarstw specjalistycznych na szczeblu gminy są urzędy gminne a na szczeblu województw wydziały rolnictwa i leśnictwa urzędów wojewódzkich.