ROZSZERZONY ZAKRES

Następne rozwiązania znacznie rozszerzą zakres usług użytkowych, ale sposób, w jaki ich funkcja zostanie poszerzona, jak I forma architektonicz­na budowli będą zaskakujące i u nas niemal nie spotykane.Oto mamy przed sobą rysunek, na którym wi­dzimy dwie pionowe bryłki, w najlepszym przy­padku przypominające szafki, zetknięte ze sobą narożami i ustawione częściowo na drewnianym pomoście . Trudno w pierwszej chwili zorientować się, czemu służyć mogą takie dziw­ne budowle ustawione niemal surrealistycznie w krajobrazie ogrodu. Tajemnica wyjaśnia się bardzo szybko. Oto na­stępny rysunek, na którym te niepozorne szafy dzięki rozłożeniu skrzydeł drzwi I nakryciu brezen­towym dachem stały się nagle nieźle wyposa­żoną wygodną altaną, mogącą zaspokoić wiele potrzeb .