SPEŁNIANE FUNKCJE

W każdym razie będzie to już poważniejsza altana, która nasze sprawy bytowe będzie trak­tować z należytym szacunkiem. W ślad za rozsze­rzaniem programu użytkowego, podniesieniem komfortu i wygody nieubłaganie postępuje sta­bilizacja środków I form architektonicznych. To, co oglądamy na rysunku 79, jest już właściwie niemal „normalnym” wnętrzem, wyrastającym w ogrodzie. Gdyby zamiast szerokiego otwarcia zjawiła się ściana, mielibyśmy do czynienia z prawdziwym działkowym domkiem. Altana spełnia kilka różnych funkcji. Oczywiście najszerzej rozbudowany jest kąciik wypoczynko­wy, widoczny w narożu. Dwie szerokie ławy i wy­godny stół pozwalajq nie tylko zjeść i odpocząć, można tu również spokojnie pouczyć się, poczy­tać, a brak telefonu stwarza idealne warunki do napisania nawet rozprawy doktorskiej.