SYSTEM „POT-IN-POT”

Roślina w doniczce o objętości 0,4l doniczka o objętości 1 lub 3. Doniczki wraz z roślinami ustawione są bezpośrednio na glebie lub na macie z wełny mineralnej, umieszczonej w strumieniu pożywki. Wprowadzenie systemu „pot-in-pot” już obecnie umożliwiło częściową mechanizację przesadzania roślin przyczyniając się do znacznych oszczędności deficytowej robocizny. W doświadczeniach prowadzonych w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa (IMAG) w Wageningen, wykorzystano wełnę mineralną do produkcji sadzonek krzewów ozdobnych oraz do produkcji sałaty, pomidorów i ogórków. W przypadku sałaty doskonałe rezultaty osiągnięto zarówno wysiewając otoczkowane nasiona do 3,8 cm doniczek, które po przerośnięciu korzeni na zewnątrz, umieszczono w doniczkach 1 litrowych, jak i wysiewając łożenie sadu i plantacji wieloletnich oraz od kredytów wiosennych producent płaci po upływie roku kalendarzowego również w okresie karencji. Gdyby producent nie wykonał umowy kontraktacyjnej, lub gdyby należność za dostarczony towar nie wystarczyła na pokrycie pobranych kredytów i odsetek producent obowiązany jest najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wezwania zwrócić wszelkie należności Bankowi Spółdzielczemu. Siła wyższa zwalnia producenta i instytucję kontraktującą od wypełnienia umowy jedynie w granicach działania określonej siły wyższej, lecz nie zwalnia producenta od zwrotu pobranych kredytów i zapłacenia odsetek. Producentowi przysługuje natomiast prawo ubiegania sią w Banku Spółdzielczym o skorygowanie terminów spłaty kredytów. Producent, który nie zapłaci w terminie ustalonych rat kredytu i nie uzyska prolongaty terminu spłaty zapłaci Bankowi Spółdzielczemu dodatkowo karne odsetki w wysokości 4% obliczone za każdy dzień zwłoki w stosunku rocznym. Materialne zabezpieczenie zwrotności kredytów stanowią wpływy z produkcji oraz składniki majątkowe producenta. Formalno-prawne zabezpieczenie zwrotności kredytów stanowi natomiast zobowiązanie dłużne (skrypt dłużny) podpisany przez producenta i pełnoletniego członka rodziny (żona, mąż, córka, syn) wspólnie gospodarującego. Poza tym kredyt na założenie rekonstrukcję sadu powinien być zabezpieczony wpisem hipotecznym na nieruchomości producenta. Należy tu zaznaczyć, że zabezpieczenie udzielonych kredytów w indywidualnych przypadkach określa bank spółdzielczy, który kredytu udziela może zaistnieć nawet taka sytuacja, że tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego bank zażąda wpisu hipotecznego.