green plants on soil

Szczególne korzystanie z wód wymaga pozwolenia wodnoprawnego

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest niezbędne w odniesieniu do form szczególnego korzystania z wód wymienionych w art. 53 ust. 2 p. 1—9 ustawy. W przepisach ustawy głębokie odbicie znajduje postulat ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Widoczne to jest szczególnie w stwierdzeniu art. 63 p. 3, z którego wynika, że zakład produkcyjny, usługowy lub inny, z którego odprowadzane są ścieki, nie może być uruchomiony bez równoczesnego oddania do eksploatacji urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem. W treści ustawy spotykamy cały szereg stwierdzeń, których celem jest ochrona czystości wód. Ustawodawca, regulując w Rozdziale 2 zagadnienia prawne melioracji wodnych, dokonuje podziału urządzeń melioracyjnych na podstawowe i szczegółowe. Urządzenia melioracji wodnych podstawowych wykonywane są i utrzymywane na koszt państwa. Natomiast wykonywanie urządzeń melioracji szczegółowych na gruntach stanowiących własność rolników należy do właścicieli tych gruntów. Urządzenia takie mogą być wykonane na koszt państwa za zwrotem przez właścicieli części kosztów w postaci tzw. opłaty melioracyjnej. Również utrzymanie i eksploatacja stacji pomp dostarczających wodę do deszczowni oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli nieruchomości. W myśl nowego prawa wodnego państwo przejmuje na siebie obowiązek budowy urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych wsi. Wykonanie urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę przez państwo, za zwrotem części kosztów przez zainteresowanych właścicieli, obejmuje również doprowadzenie sieci wodociągowej na teren nieruchomości i założenie jednego punktu poboru wody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *