ZAMKNIĘTY KRĄG

Formę budowli, którą widzimy na rysunku, moż­na by określić jako rotundę z plecionki wiklino­wej, pokrytą słomianą strzechą. Rozpatrywanie formy, i konstrukcji zacząć by jed­nak należało od układu wnętrza, ono to bowiem w -tym wypadku dyktuje kształt bryły i cały cha­rakter budowli.A wnętrze jest bardzo zabawne. Przede wszystkim zostało zagłębione około 40 cm poniżej poziomu. W ten sposób siedziska pozostały jakby na pozio­mie gruntu. Tworzą zamknięty krąg, przerwany je­dynie schodkami. Siedzimy więc „naokoło”. We­wnątrz kręgu siedzisk stoi ustawiony centralnie  niski okrągły stół.