Każda umowa powinna szczegółowo określać następujące elementy:

  • Skład osobowy zespołu,
  • przedmiot działalności gospodarczej zespołu,
  • prawa i obowiązki członków zespołu,
  • zasady rozliczeń pomiędzy członkami,
  • inne niezbędne postanowienia, jak np. zasady przyjmowania członków do zespołu, wykluczania członków z zespołu, reprezentowania zespołu na zewnątrz itp.

W końcowej części umowy powinny być złożone podpisy wszystkich członków zespołu. Umowę sporządzić należy w takiej ilości egzemplarzy, aby mógł ją otrzymać każdy członek zespołu, urząd gminy dokonujący rejestracji zespołu, bank i inne instytucje współpracujące z zespołem. Prawidłowo sporządzoną umowę zespół przedkłada w miejscowym urzędzie gminy do zarejestrowania. W zależności od stopnia współdziałania i rodzaju zespołowej działalności wyróżnia się następujące typy zespołów: zespoły wspólnie gospodarujące na gruntach własnych lub przejętych od państwa, czy też z innych źródeł; prowadzące zblokowane plantacje trwałe, zblokowaną produkcję roślin ogrodniczych lub wspólny płodozmian oraz produkcję towarową warzyw i owoców; zespoły wspólnego nabywania i użytkowania maszyn i urządzeń ogrodniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *