Kredyty inwestycyjne stanowią uzupełnienie środków własnych kredytobiorców

Za środki własne kredytobiorcy bank uznaje posiadane materiały budowlane, urządzenia, wartości wykonanych i opłaconych robót budowlanych, środki pieniężne w gotówce oraz na książeczkach oszczędnościowych, udokumentowane należności, za dostarczoną masę towarową, należności z PZU z tytułu odszkodowań itp. W uzasadnionych gospodarczo przypadkach udział środków własnych w pokryciu nakładów inwestycyjnych może być obniżony, nie może być jednak niższy niż 10% planowanych nakładów. Z kredytów na budowę obiektów ogrodniczych i pieczarkarni oraz na remonty kapitalne tych obiektów mogą korzystać producenci, którzy zawarli wieloletnie umowy kontraktacyjne lub posiadają pisemne zaświadczenie właściwej instytucji kontraktującej stwierdzające, że wieloletnia umowa kontraktacyjna zostanie zawarta z chwilą wybudowania lub wyremontowania obiektu niezbędnego do podjęcia produkcji. Kredyty na budowę, rozbudowę i kapitalne remonty szklarni, pieczarkarni oraz towarzyszących im obiektów mogą być udzielane wówczas, jeśli obiekty mające.