pink and red rose field

Urządzenia towarzyszące ogrodnikom

Do kosztów urządzeń towarzyszących oraz technicznego wyposażenia wchodzących w skład obiektów, o których mowa w ustępie 1, stosuje się stawkę umorzenia właściwą dla obiektu, z którym są związane. Stawki umorzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, dla specjalistycznych gospodarstw rolnych ulegają podwojeniu, jeżeli gospodarstwo o powierzchni 10 ha powiększy swój obszar, co najmniej o 40%, a gospodarstwo o powierzchni powyżej 10 ha, co najmniej o 4 ha.
Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 może nastąpić pod warunkiem wykorzystania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz osiągnięcia planowanej zdolności produkcyjnej lub usługowej oraz wywiązanie się z umów kontraktacyjnych lub porozumień kooperacyjnych zawartych z jednostkami gospodarki uspołecznionej. Za specjalistyczne gospodarstwo rolne uważa się takie gospodarstwo, które uzyskuje produkcję towarową z jednego kierunku produkcji rolnej w określonych przez ministra rolnictwa rozmiarach i wytworzone produkty zbywa jednostkom gospodarki uspołecznionej na podstawie umów wieloletnich. Decyzję w sprawie zaliczenia gospodarstwa rolnego do odpowiedniej specjalizacji podejmuje Naczelnik Urzędu Gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *