Zespoły przechowalnicze i suszarnicze

Powinny być organizowane głównie przy sadach zblokowanych, zespołach uprawowych i gospodarstwach specjalistycznych sadowniczych i warzywniczych. Zespołom przysługuje umorzenie części pobranego kredytu na budowę wspólnej przechowalni, suszarni wraz z niezbędnymi do wyposażenia urządzeniami. Zespoły wspólnego nabywania i użytkowania sprzętu ogrodniczego mają przywilej otrzymywania w pierwszej kolejności sprzętu mechanicznego jak: ciągniki, agregaty do parowania ziemi, agregaty do pasteryzacji obornika, kopaczki, sadzarki, kombajny do zbiorów warzyw. Mogą także przejmować sprzęt w użytkowanie od kółek rolniczych na specjalnie ustalonych zasadach. Zespół nabywający sprzęt powinien zapewnić jego racjonalne wykorzystanie. Członkami zespołu winny być przede wszystkim gospodarstwa specjalistyczne.
Ponadto oprócz w/w form zespołowych mogą być organizowane inne mające na celu usprawnienie pracy w procesie specjalizacji produkcji owoców i warzyw.