Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane osobom będącym właścicielami nieruchomości rolnych

Posiadającym tytuły własności oraz dzierżawcom gospodarstw rolnych należących do innych właścicieli. Dzierżawcom nieruchomości rolnych kredyty inwestycyjne mogą być udzielane wyłącznie na okres spłaty nie przekraczający okresu dzierżawy. Dokumentem stwierdzającym dzierżawę jest umowa na piśmie zawarta pomiędzy stronami i potwierdzona przez urząd gminy lub Państwowe Biuro Notarialne. Kredyty na budownictwo powinny być udzielane z zachowaniem zasad planowanej zabudowy w mieście i na wsi..Z tych też względów zgłoszenia o kredyty na nowe budownictwo lub rozbudowę mogą być rozpatrywane po okazaniu w banku spółdzielczym do wglądu ważnego zezwolenia na budowę oraz dokumentacji projektowej. Jeśli ubiegający się o kredyt nie uzyskał jeszcze zezwolenia na budowę, bank rozpatruje jego zgłoszenie przyznaje warunkowo kredyt z tym, że realizacja tego kredytu nastąpi dopiero po przedstawieniu do wglądu omawianego zezwolenia. Przy kredytach na kapitalne remonty bank wymaga zezwolenia władzy budowlanej tylko w przypadkach wprowadzania przez kredytobiorcę istotnych zmian w konstrukcji remontowanego obiektu. Ogrodnikom zakładający plantacje krzewów jagodowych Bank Spółdzielczy może udzielić kredytu na ich założenie. W późniejszym czasie udziela kredytów obrotowych (gdy plantacja już owocuje).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *