RÓŻNE SPOSOBY

Tych pięć różnych sposobów daje już pewne po­jęcie o przedmiocie I pozwala zaryzykować sa­modzielną budowę niewielkiej i niezbyt głębokiej działkowej sadzawki. Również dość duża roz­maitość zaprezentowanych materiałów umożliwia wybór najłatwiej dostępnego budulca. Jeśli chcemy zbudować basen o większej kuba­turze, to trzeba sięgnąć do literatury specjali­stycznej. Z wodą nie ma żartów: 1 m* waży tonę. Parcie na ściany i podłogę basenu bardzo wzra­sta przy większych głębokościach. Przeciążenia prowadzą do pęknięć w zbyt słabych konstruk­cjach. Skuteczna naprawa takiej pękniętej beto­nowej skorupy jest przedsięwzięciem prawie bez­nadziejnym. Skoro mowa o pękaniu, przypomnij­my, że na zimę nie tylko instalacje wodne, ale także zbiorniki trzeba opróżnić i zabezpieczyć nie mniej troskliwie jak drzewka brzoskwiń.