Woda w przyrodzie znajduje się w ciągłym krążeniu polegającym na tym, że energia słoneczna dźwiga w postaci pary ogromne masy wody, które następnie spadają na powierzchnię ziemi jako deszcz. Częściowo dostają się one w głąb ziemi zasilając zasoby wód wgłębnych, częściowo ulegają wyparowaniu lub -bezpośredniemu zużyciu przez organizmy roślinne i zwierzęce, częściowo zaś spływają do rzek. Bez obiegu wody w przyrodzie nie byłoby możliwe życie, ponieważ woda jest niezbędnym składnikiem organizmów żywych. Ponadto energia spływających wód jest stałym źródłem energii dla człowieka, a rzeki i jeziora stanowią naturalne drogi wodne umożliwiające tani transport wielkich mas towarów. Woda jest wreszcie niezbędna, często niezastąpiona niemal we wszystkich procesach produkcyjnych. Woda odgrywała i odgrywa szczególną rolę w życiu człowieka i całych społeczeństw. Kolebki wielkich starożytnych cywilizacji: Egiptu, Asyrii i Babilonu zawdzięczały swój rozwój i rozkwit prawidłowej gospodarce wodnej. Egipcjanie już 2500 lat p.n.e. zbudowali olbrzymi jak na owe czasy zbiornik retencyjny o pojemności 4 mld m3 wody, którą doprowadzono doń kanałem długości 120 km. Starożytny Rzym w okresie swej świetności dysponował 9 akweduktami, z których najstarszy Aqua Apia powstał w 312 roku p.n.e. Akweduktami tymi, o łącznej długości 600 km, sprowadzano wodę z dalekich gór, gdzie była magazynowana w zbiornikach piętrzonych zaporami.