green watering can in green house

WYNIK LOKALIZACJI

Lokalizacja wynikła z takiego bocznego mariażu stwarza podobne warunki przestrzenne, a nam daje okazję do zaprezentowania kolejnego, tym razem ostatniego już przykładu zagospodarowa­nia działki. Domek w wyniku sprzężenia bliźnia­czego skierowany jest główną ścianą „w po­przek” działki . Wzdłuż tego kierunku rozwija się również przestrzeń rekreacyjna, prze­słonięta z dwu stron uprawami sadowniczymi. Przegląd tych kilku przykładów upoważnia już do pewnych uogólnień. Jak się okazało, wybór miej­sca na domek zależy w dużym stopniu od wa­runków zagospodarowania dziatki, rozmieszcze­nia różnych struktur ogrodowych czy układu ko­munikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *