Cheerful Hispanic teen girl helping farmer in picking ripe fruits growing in green garden

Zjednoczenie Budownictwa Wodno-Inżynieryjskie

Dla wykonania tych olbrzymich zadań budownictwa hydrotechnicznego, decyzją rządu, powołano w ubiegłym roku Zjednoczenie Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego z siedzibą w Katowicach. Zjednoczenie to, o zasięgu ogólnokrajowym, koordynuje działalność ok. 10 wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Utworzenie przedsiębiorstwa pozwoliło na skupienie rozproszonych dotychczas mocy przerobowych, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie specjalistycznego sprzętu.
Problemem decydującym o wodzie dla rolnictwa są melioracje. Zakończenie podstawowych prac melioracyjnych nastąpi dopiero za około 15 lat, a uregulowanie niektórych rzek nawet później. Mamy jeszcze w Polsce do zmeliorowania około 7,5 min ha użytków rolnych (około Wio). Wykonywane dotychczas melioracje skierowane były na odwadnianie gruntów. Nawadniania realizowane były jedynie na użytkach zielonych za pomocą tradycyjnego podsiąku.
Obecnie w Polsce nawadnianych jest około 1/2 miliona hektarów użytków rolnych, w tym około 460 tys. hektarów użytków zielonych. Tereny nawadniane stanowią niecałe 3% ogólnej powierzchni użytków rolnych. W bieżącej 5-latce przeznaczy się na melioracje kwotę 40 min złotych. Z tej sumy ok. 6,5 mld złotych wykorzystane będzie na budowę zbiorników do zapewnienia nawodnień rolniczych oraz budowę urządzeń nawadniających. Jeżeli chodzi o technikę nawodnień, to rozpowszechniony będzie system deszczowni. Obecnie deszczownie obejmują swym zasięgiem około 30 tysięcy hektarów, głównie w PGR. Najbardziej rozpowszechnione są obecnie deszczownie w centralnych i zachodnich rejonach kraju, zwłaszcza tam, gdzie są duże niedobory wody i wysoki poziom intensywności gospodarstw. Jak wykazują liczne przykłady zastosowanie deszczowni przynosi znaczną zwyżkę plonów roślin uprawnych. Należy pamiętać o tym, że melioracje nawadniające są melioracjami wyższego rzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *