green-leafed tall trees

KREDYTY INWESTYCYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ SADOWNICTWEM I WARZYWNICTWEM

Kredyt inwestycyjny jako instrument polityki gospodarczej ma za zadanie wspieranie celów polityki rolnej państwa. W szczególności kredyt winien przyczyniać się do racjonalnego zagospodarowania użytków rolnych, przyspieszać intensyfikację oraz wzrost produkcji towarowej. Działalność kredytowa musi w związku z tym koncentrować się na podstawowych zadaniach gospodarczo-społecznych poszczególnych regionów, uwzględniać w pierwszej kolejności potrzeby gospodarstw, gospodarki uspołecznionej oraz preferować przedsięwzięcia inwestycyjne zmierzające do unowocześnienia produkcji i zwiększenia wydajności plonów. Działalność kredytowa powinna również uwzględniać poprawę warunków mieszkaniowych rolników, osób zajmujących się bezpośrednio produkcją rolną oraz pracowników obsługi rolnictwa. Z kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki spółdzielcze na budownictwo gospodarcze mieszkalne oraz kapitalny remont tych zabudowań, zakup maszyn, doprowadzenie wody, budowę ogrodzeń itp. mogą korzystać:

  • rolnicy indywidualni oraz osoby fizyczne mające kwalifikacje i warunki do osobistego prowadzenia produkcji rolniczej,
  • zespoły rolników indywidualnych zorganizowane i zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Ministrów z dnia 16 I 1976 r.
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracownicy niektórych uspołecznionych zakładów pracy związanych z produkcją rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *