single perspective of pathway leading to house

POROZUMIENIE Z SĄSIADAMI

Dzięki takiemu układowi uzyskujemy jednoprze- strzenność całej struktury ogrodu, „kieszenie” ograniczone zostają do minimum i znika przykra zazwyczaj przestrzeń poza domkiem. Takie bliź­niacze rozwiązania wprowadzają jeszcze jeden korzystny element. Otóż, mają one jedną wspól­ną ścianę, która wprawdzie jest z reguły masyw- 162 niejsza, ale za to jej koszt rozkłada się na dwóch właścicieli. Ujemną stroną lokalizacji bliźniaczej okazać się możne zbliżenie do siebie stref rekre­acyjnych obu przyległych działek. Zwróćmy jed­nak uwagę na odpowiednie zabezpieczenie an­ty a ku s ty cm e wspólnej ściany obu domków. Oczywiście inwestycja taka wymaga porozumie­nia między sąsiadami I uzgodnienia wspólnych prac technicznych. Złe by było, jeśli obie zaprzy­jaźnione dotąd strony stałyby się podczas budo­wy zaciętymi wrogami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *