PROJEKTUJĄC KONSTRUKCJĘ

W rze­czywistości jest to właściwie dach jednospadowy, tyle że schodzący niemal do ziemi. Zasada kon­strukcyjna jest jednak bardzo prosta. Budujemy tylko jedną „normalną” ścianę, najlepiej muro­waną, może być z kamienia lub cegły cementów- ki lub — pod tynki – z pustaków albo cegły roz­biórkowej. Po wybudowaniu ściany na jej górnej krawędzi opieramy krokwie dachowe jednym końcem, drugi pozostawiając na podwalinie. W ten sposób dokonany został zasadniczy obrys bryły domku. Wiele zależy przy tym od prawidło­wego pochylenia krokwi. Projektując konstrukcję należy poddać szczegó­łowej analizie wysokości w poszczególnych punk­tach wnętrza (rys. 110). Trzeba przy tym dążyć do tego, aby strefa wysokości powyżej 180 cm obej­mowała cały obszar, w którym zamierzamy poru­szać się w pozycji stojącej.